Regulamin wycieczek

Regulamin wycieczek drezynami ręcznymi.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 

Białowieskie Drezyny – oznacza markę prowadzoną przez Usługi Turystyczno – Kolejowe Marcin Grześ z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Pod Krzywą 12, NIP: 5422961262.

  1. Każda wycieczka odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Białowieskich Drezyn zwanym dalej Dowódcą Drezyny.
  2. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest akceptacja regulaminu.
  3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do słuchania poleceń Dowódcy Drezyny.
  4. Wycieczka odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką Dowódcy Drezyny. Wszelkie zmiany związane z rozkładem odbywają się za zgodą Dowódcy.
  5. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani stawić się zameldować się u Dowódcy Drezyny w punkcie ustalonego startu minimum 15 minut przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana, bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  6. Popychanie drezyny dopuszcza się tylko wtedy, gdy drezyna wjeżdża pod górę i wysiadanie następuje przy bardzo wolnym toczeniu się pojazdu. Wysiadanie może następować tylko z tylnej części drezyny. Przy popychaniu drezyny należy zwrócić na nierówności podłoża oraz śliskie podkłady (np. po deszczu), co może spowodować upadek.
  7. Drezyny rozłączone nie mogą jechać w odległości mniejszej niż 10 metrów.
  8. Bagaże przewozi się pod ławkami lub na ławce w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa pozostałych uczestników wycieczki. Dowódca Drezyny ma prawo polecić zmianę lokalizacji bagażu.
  9. Wycieczka z bagażem wielkogabarytowym (rowery, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie) odbywa się wyłącznie za zgodą Dowódcy Drezyny. Bagaż wielkogabarytowy jest przewożony pod nadzorem i pod odpowiedzialnością uczestnika wycieczki.
  10. Przejazd zwierząt odbywa się pod nadzorem i za odpowiedzialnością opiekuna zwierzęcia. Na wycieczkach otwartych gdzie znajdują się inni uczestnicy dopuszcza się zabranie zwierząt wyłącznie za zgodą pozostałych uczestników i Dowódcy Drezyny. W przypadku wystąpienia zachowania zwierzęcia w sposób zagrażający bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wycieczki oraz samego zwierzęcia Dowódca Drezyny ma prawo poprosić opiekuna i zwierzęcia o opuszczenie drezyny bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  11. Dzieci uczestniczą w wycieczce pod nadzorem opiekuna.
  12. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić i przerwać realizację wycieczki w dowolnym momencie jeśli uzna iż, zachowanie uczestników wycieczki będzie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników lub wystąpienia ryzyka zniszczenia drezyn, infrastruktury kolejowej, środowiska naturalnego.
  13. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić realizacji wycieczki w przypadku wystąpienia warunków pogodowych stwarzających zagrożenie uczestnikom wyjazdu bądź pojazdom. Wyznacza się wówczas inny termin realizacji wycieczki.
  14. Podczas jazdy osoby siedzące powinny uważać na drążek napędowy. Drążek cały czas pracuje, pochylenie się nad nim grozi urazem.
  15. Zabrania się:
   1. wsiadania i zsiadania z drezyny podczas jazdy. Dopuszcza się opuszczenie pokładu drezyny wyłącznie w celu popchnięcia drezyny z zachowaniem szczególnej ostrożności;
   2. wchodzenia pomiędzy drezyny w trakcie sprzęgania pojazdów;
   3. Stania na stopniach w trakcie jazdy;
   4. wchodzenia na siedzenia oraz mechanizm napędowy;
   5. siadania na mechanizmie napędowym;
   6. wychylania poza obrys pojazdu;
   7. wkładania kończyn w mechanizmy napędowe drezyny;
   8. przebywać na drezynie osobom nietrzeźwym bądź pod pływem środków odurzających;
   9. spożywania alkoholu i tytoniu.
  1. Białowieskie Drezyny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Klientów w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Białowieskie Drezyny zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy.
  3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.bialowieskie-drezyny.com