Regulamin wycieczek

Regulamin wycieczek drezynami ręcznymi.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 

Białowieskie Drezyny – oznacza markę prowadzoną przez Usługi Turystyczno – Kolejowe Marcin Grześ z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Pod Krzywą 12, NIP: 5422961262.

 

  1. Każda wycieczka odbywa się pod nadzorem przedstawiciela Białowieskich Drezyn zwanym dalej Dowódcą Drezyny.
  2. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest akceptacja regulaminu.
  3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do słuchania poleceń Dowódcy Drezyny.
  4. Wycieczka odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką Dowódcy Drezyny. Wszelkie zmiany związane z rozkładem odbywają się za zgodą Dowódcy.
  5. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani stawić się zameldować się u Dowódcy Drezyny w punkcie ustalonego startu minimum 15 minut przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana, bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  6. Popychanie drezyny dopuszcza się tylko wtedy, gdy drezyna wjeżdża pod górę i wysiadanie następuje przy bardzo wolnym toczeniu się pojazdu. Wysiadanie może następować tylko z tylnej części drezyny. Przy popychaniu drezyny należy zwrócić na nierówności podłoża oraz śliskie podkłady (np. po deszczu), co może spowodować upadek.
  7. Drezyny rozłączone nie mogą jechać w odległości mniejszej niż 10 metrów.
  8. Bagaże przewozi się pod ławkami lub na ławce w sposób nie zagrażający bezpieczeństwa pozostałych uczestników wycieczki. Dowódca Drezyny ma prawo polecić zmianę lokalizacji bagażu.
  9. Wycieczka z bagażem wielkogabarytowym (rowery, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie) odbywa się wyłącznie za zgodą Dowódcy Drezyny. Bagaż wielkogabarytowy jest przewożony pod nadzorem i pod odpowiedzialnością uczestnika wycieczki.
  10. Przejazd zwierząt odbywa się pod nadzorem i za odpowiedzialnością opiekuna zwierzęcia. Na wycieczkach otwartych gdzie znajdują się inni uczestnicy dopuszcza się zabranie zwierząt wyłącznie za zgodą pozostałych uczestników i Dowódcy Drezyny. W przypadku wystąpienia zachowania zwierzęcia w sposób zagrażający bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wycieczki oraz samego zwierzęcia Dowódca Drezyny ma prawo poprosić opiekuna i zwierzęcia o opuszczenie drezyny bez prawa zwrotu opłaty za przejazd.
  11. Dzieci uczestniczą w wycieczce pod nadzorem opiekuna.
  12. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić i przerwać realizację wycieczki w dowolnym momencie jeśli uzna iż, zachowanie uczestników wycieczki będzie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników lub wystąpienia ryzyka zniszczenia drezyn, infrastruktury kolejowej, środowiska naturalnego.
  13. Dowódca Drezyny ma prawo odmówić realizacji wycieczki w przypadku wystąpienia warunków pogodowych stwarzających zagrożenie uczestnikom wyjazdu bądź pojazdom. Wyznacza się wówczas inny termin realizacji wycieczki.
  14. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych stwarzających zagrożenie uczestnikom wyjazdu bądź pojazdom wycieczka może zostać odwołana lub przerwana. Wówczas po uzgodnieniu z uczestnikami wyznacza się inny termin realizacji wycieczki lub bilety i pakiety podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia odwołanej wycieczki. Zwrot następuje w ten sam sposób co zakupione bilety.
  15. Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta opłacone bilety i pakiety drezynowe nie podlegają zwrotom (z wyjątkiem wystąpienia sytuacji w pkt. 14).
  16. Podczas jazdy osoby siedzące powinny uważać na drążek napędowy. Drążek cały czas pracuje, pochylenie się nad nim grozi urazem.
  17. Zabrania się:
   1. wsiadania i zsiadania z drezyny podczas jazdy. Dopuszcza się opuszczenie pokładu drezyny wyłącznie w celu popchnięcia drezyny z zachowaniem szczególnej ostrożności;
   2. wchodzenia pomiędzy drezyny w trakcie sprzęgania pojazdów;
   3. Stania na stopniach w trakcie jazdy;
   4. wchodzenia na siedzenia oraz mechanizm napędowy;
   5. siadania na mechanizmie napędowym;
   6. wychylania poza obrys pojazdu;
   7. wkładania kończyn w mechanizmy napędowe drezyny;
   8. przebywać na drezynie osobom nietrzeźwym bądź pod pływem środków odurzających;
   9. spożywania alkoholu i tytoniu.
  1. Białowieskie Drezyny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniem Klientów w szczególności w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
  2. Przed i po wycieczce każdy uczestnik jest obowiązany do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji znajduje się u Dowódcy Drezyny.
  3. Na wycieczkach otwartych są obowiązkowe maseczki!
  4. Białowieskie Drezyny zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian po ogłoszeniu rozkładu jazdy.
  5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.bialowieskie-drezyny.com
  6. Polityka prywatności